• Jan 3, 2012

  兜【套装】

                      【兜】

     蛇身体部分为BJD球形关节体结构,内部是BJD球形关节体皮筋串联【可拆卸更换皮筋】,蛇身体可自由旋转!

     皮筋通过S勾固定,可更换两款蛇头。

  套装物品:+人偶【眼镜可单独配戴】

                +蛇皮印花皮包【人偶外出包】

                +两款蛇头【可更换,蛇舌头可单独配戴】

                +硅胶软地台【被衣服遮盖,人偶可以站立】

                +苦无两把【一把带束缚符苦无,一把普通苦无】

                +卷轴两个【一个附有图案的打开卷轴】

                +蛇眼蜡像眼

                +金卡

  分享到: